İçerik

Tarotun Tarihçesi

Aleister Crowley’in Thoth Tarot’u hakkında açıklama yapmadan önce sizi tarih kokan bir yolculuğa çıkarayım. Kehanet ve kart oyunu olarak kullanılan kartların içindeki sembollerin evrenle olan ilişkisini, ilk olarak herhangi birisinin keşfinden sonra tarotun ortaya çıkış tarihi tarot yazarları tarafından gizlenmiş olmalı ki kesin bir tarihte ortaya çıktığını söyleyemiyoruz.

Tarotun bilinen tarihi, ortaya çıkışını ortaçağ sonları olarak göstermektedir. Geleneksel olarak 22 adet büyük arkana ve 56 adet küçük arkana kartından oluşmaktadır. Sembolleri sayesinde evrenle olan ilişkisinden dolayı kehanet kartları olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak ne zaman kim tarafından bu ilişkinin keşfedildiği bilinmemektedir. Küçük arkananın kökeni olarak Orta ve Uzak Asya gösterilir.

Büyük arkana kartları 14. Yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmıştır. Günümüz tarotundan çok farklı, kart sayısı olarak daha az ve belirgin herhangi bir temele bağlanmayan sembollere sahip, tarota benzer kehanet yöntemleri Çin, Antik Mısır ve Antik Yunanistan’da görülür.

Bazı iddialara göre Tarot kelimesinin kökeni eski Mısır’da “Kral yolu” anlamına gelen Tarosh kelimesine dayanır. Arapça “tarh” sözcüğü de tarot ile ilişkilendirilir. Yine başka bir rivayete göre Latince Çark anlamına gelen Rota kelimesinden türemiştir.

Tarotun kehanetleri okuyucu ile tarot destesi arasındaki bağ ile şekillenir ve okuyucudan okuyucuya farklı yorumlanır. Okuyucunun kurduğu bağ ne kadar güçlü ise kartların kehanetleri de o kadar güçlenir. Bir süre sonra okuyucunun karta yüklediği anlama göre kartlar farklı şekilde konuşur ancak her deste kendi sembolleri ile belirli kuvvetlere bağlıdır ve okuyucunun yükleyeceği anlam bu kuvvetlere ters düşmemelidir.

Thoth tarot destesi Aleister Crowley’in dehasını ve onun ruhsal zekasını yansıtmaktadır. Tüm sembollerin ahengi ile bu yeni destede, mistik bir hava yakalanmıştır. Eski insanların yaşam tarzlarına uygun semboller, günümüzü uygun antik semboller ile değiştirilmiştir. Thoth tarot destesi ile birlikte ayrıca iki ek kart vardır. Bunlardan birinci Crowley’in kişisel maji mührü olarak bilinen Unicursal Hexagram, veya Hexagram of the Beast. Diğeri Ordo Templi Orientis. Tarotun ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de tüm olasılıklar 14.Yüzyılın sonlarında Akdeniz havzasında ortaya çıktığını gösteriyor.

Genellikle evrenin haritası veya evreni sınıflandırmaya yarayan kartlar olduğu kabul edilmektedir. Maddesel evren her zaman dört parça ile tanımlanmış ve dört sayısı bunun temelini simgeleyen sayıdır.

Dört elemente, güneşe göre dört yöne, dört mevsime, dört ay evresine karşılık gelen dört süit kart vardır. Ve bu sınıflandırmada yer alan diğer numaralara doğrudan bu şekilde ulaşılır. 22 major kart buna göre anahtarlar veya evler yada “Atus” olduğu düşünülür. Kartlar ve kitabın konusu ( bu kitabın anlattığı tarota thot tarotu, tahuti tarotu veya mısır tarotu denilir) 10 sayı ve 22 harfin harekete geçirdiği güçleri kullanmanın en iyi yoludur. Bu tarot sisteminin sınıflandırılmasında İbrani kabalası yer almaktadır.

Kabala inisiyasyon yoluyla aktarılan bir gelenektir. İbrani kabalasının, Egtotuab Kabalasına dayandığı iddia edilmektedir. Sözde anlatılanlara göre İbranilerin ünlü majisyeni Musa, kahinler şehrine sırları paylaşanlar tarafından davet edilmiştir. Bu hikaye, antik mısır figürleri ile kuvvetli bir şekilde desteklenmiş ve onların geleneksel fikirlerini şekillendirmiştir ancak burada Hindistan dinlerinin etkisi, çoğaltılan yazılı örneklerin anlatımında vardır. Özellikle dört silah ile temsil edilen Hint tanrısı Andrahari, dört süit ile gösterilmektedir; asalar, kupalar, kılıçlar ve tılsımlar.

Görünen o ki sorumluluk sahibi mısırlı ve Hintli üstatlar şuan olmadıkları için ilk çağa ait bu kayıtlarda yok. Yadsınamaz gerçek olan ise tarotun ortaçağ şekline İbrani kabalasının son şekli vermesidir. O zamanlar devlet ve kilisenin geçerli fikirleri genellikle Atus’un sembolüne dayalıydı. Atus’un belirgin özellikleri, aptal, sihirbaz (hokkabaz gibi), kadın papa, papa, imparator, imparatoriçe, asılmış adam, adalet, ölüm, Şeytan, keşiş gibi.

Eski destede grekoromenin belirli bir etkisinin kanıtı ve belki birazda Keldani ve Süryani etkisi imparatorun bazen Jüpiter ile ilişkilendirmesinde görüyoruz ancak biz astrolojik sembol olarak güneş, ay ve yıldızları kullanırken Kule aydınlanma, yıldırım yada ateş sembolü olarak alınabilir. Bunlar kökenleri birbirine karışmış ancak anlam olarak çok fazla önemi olmayan sembollerdir..

Thoth Tarot’u

thoth tarot

Aleister Crowley tarafından dizayn edilen Thoth Tarot destesi, Lady Frieda Harris tarafından resmedildi. Asıl amaçları klasik ortaçağ tarotunu doğru bir şekilde güncelleyerek ezoterik bir hava vermekti. Ancak 1938-1943 yılları arasında beş yıl süren yeniden yapılandırma sürecinde, geleneksel antik bilgeliği temsil eden semboller genişletilerek Thoth Tarot Destesine dönüştü.

Aleister Crowley, genellikle yirminci yüzyılın en etkili ve en gelişmiş okültisti olarak tarif edilir. Crowley, dünyadaki dinlerin farklı öğretilerinden sentezleme yaparak gerçek olanın özünü bulmaya çalışmasına ve tanrıya yaklaşmayı hedefleyen bir sistemdeki çalışmalarına bilimsel maji adını verdi. Crowley’in düşüncesi antropoloji, felsefe, matematik ve bilimdeki en son keşifleri tarota dahil etmekti. Onun tarota olan ilgisi, 1888’de batı ezoterizmine sistematik bir yaklaşım getiren bir İngiliz topluluğu olan Rosicrucian tarafından kurulan Golden Dawn Hermetic cemiyetine kabulü ile başladı. Üyeler Golden Dawn tarotunu, gizleyeceklerine dair yemin ediyorlardı ta ki 1978’de U.S. Games Systems, Inc tarafından yayınlana kadar.

1898’de 23 yaşındayken Golden Dawn Order’ına giren Crowley order derecesini hızla yükseltti. Rose Kelley ile çıktığı uzun balayında, 1904 yılı Nisan ayı Kahire’de bulunduğu sırada bilinmeyen bir varlık Crowley’e yeni çağın başlangıcını bildirdi. Aslında “Yeni Çağ” (New Age) görüşü ilk kez 1937’de Alice Bailey’nin bir eserinde ortaya atılmıştı, ancak bundan çok önce Crowley’in Kanun Kitabı tamamen farklı bir temayla New Aeon’u ilan ediyordu. Kitap 1904 yılı Nisan 8-9-10 da saat 12:00-13:00 arasında Aiwaz veya Aiwass adındaki bedensiz bir varlık tarafından Crowley’e yazdırılmıştır. İlk olarak bu varlıkla 7 nisan günü iletişime geçmişlerdir. Kitabın şifreleri kitap gelmeden önce ilk temasta verilmiştir. Liber Al vel Legis olarak adlandırılan bu metin Kanun Kitabı olarak bilinmektedir. Bu kitap ayrıca Crowley’in destesindeki tasvirleri derinden etkiledi, özellikle de majör arcana kartlarının kabalastik özelliklerini.

Modern Tarotta Rahibe kartı genellikle kadın papa olarak adlandırılarak ortaçağ masallarını hatırlatır. Ancak ortaçağ insanları günümüzde yaşamadığı gibi bu masallarda günümüze ait değildir. Sadece o insanlara aittir. O yüzden günümüze ait olmayan figürler bugüne hitap edebilecek yeni veya antik figürler ve isimler ile yer değiştirmiştir. Diğer iki karta bakarsak Ölçülülük kartı Adalet ile yer değiştirmiştir. Denge ise yeniden adlandırılarak Ayar olmuştur.
Tarot kartının seksen sekiz resimli sembolü kabalanın öğretilerine dayanan yüksek şuur içeren bir düşünce yoludur. Yaşam ağacı, kabalanın ana hatlarını oluşturan 10 sefirotun ve 22 birbirine bağlı bilinç yolunun özetidir.

Kehanet için tarot kullanan okuyucu sembollere önemli bir aşinalığın yanı sıra, kartların temsil ettiği bilinç yönlerine de yakınlık kazanır. Kişinin psişik algıları, derin meditative çalışmalar ve sabırlı eforu sayesinde gelişir ve canlanır.

22 arkana majör kartının geleneksel yaklaşımında, 22 tane İbrani harfe, 22 hayat ağacının yoluna ve 7 gezegen, 12 burç ve 3 elementi simgelemektedir. Kanun kitabı ile (The Book Of The Law) geleneksel yaklaşımda bazı değişiklikler oldu. Crowley’in yazdığı ciltlerce kitabın derinliği, netliği ve kapsamı günümüzde takdir ediliyor. Özellikle Crowley’in destesi onun dehasını bizlere göstermekte.

Britanya parlamentosu üyesi Sir Percy Haris’in eşi olan Lady Frieda Harris 1877-1962 yılları arasında yaşadı. Frieda Harris’inin Yaşamı hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, Thoth Tarot destesinin dizaynında görev alması çok açık ve nettir. Crowley’in kaba taslağı ve sözlü açıklamaları ile eski destenin hatları ve genellikle benzer kartların boyanması üzerinde çalıştı. O kendisinin, kutsal meleği tarafından en iyi desteyi üretmesi için uyarıldığını düşündü. Crowley’in yeni bir deste yaratmaktaki çabası, onun sanatsal dehasını etkileyip katılımını sağladı. Onun sayesinde her bir kart birey bir baş yapıta dönüştü. Bu deste hayatları boyunca yayınlanmadan kalmıştır. Crowley’in order’ından binbaşı L. McMurtry 1969’da düzenlenmiş fotoğrafları ve yayınları yayınlamıştır. Destenin bütünlüğü korumak için belirli bir sınırda orijinal baskı atlanmış, bu yeni baskıda kopyalanan resimler dahil edilmiştir.

Mr. William Breeze, Londra resim galerisi için Lady Harris’in yazdığı iki makalenin bulunmasında yardımcı olmuştur. Bu yazılardan birisi Crowley’in yazıları diğeri ise onun kendi kişisel kartların yorumlarıydı.

Bu tarot destesinde dört elemente atfedilen dört süit kart vardır. Asalar(ateş), kupalar(su), kılıçlar(hava) ve tılsımlar(toprak). Kartların sembolleri elementlerini içeren şekilde dizayn edilmiştir. Olağan dizilimde Kral veya Şövalye, Kraliçe, Prens ve Prenses veya uşak şeklindedir. Bu destede erkek ve kadın ilişkilerinin dengesini açıklamak ve daha fazla vurgu yapmak için sadece prenses kullanılmıştır.

22 arkana majör kartı 4 element, 7 gezegen, 12 Zodyak burcu tarafından yönetilir. Ayrıca ibrani alfabesindeki 22 harfe atfedilir ve renkleri harfine, elementine, burcuna ve gezegenine göre belirlenmiştir.

4 suit kart Asalar, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar, 14 kartı içerir bunlar as,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Şövalye, Kraliçe, Prens ve Prensestir.

As gücün saflığını temsil eder ve diğer tüm kartlar, onu yöneten element, gezegen ve burçlar ile türetilmiş ve alternatif çokluğu, bozulmayı ve dengeyi simgelemektedir.
Dört mahkeme kartının elementleri ateş, su, hava ve toprağın diğer bir görünümü üretken, pasif, döngüsel ve maddeseldir.

Küçük arkana kartlarına atfedilen İbranice isimler Kabalastik Yaşam Ağacından alınmış isimlerdir.

Okuyucu kehanete başlamadan önce, kartlar aracılığıyla yüksek anlayış ve yüksek şuur için yüksek güçlerin geleneksel çağrısını yapar. Crowley tarafından aşağıdaki golden dawn invakosyonu kullanılmıştır.

“Seni çağırıyorum, IAO, ki sen yollayacaksın HRU, büyük melek, bu operasyonu gizli bilgeliğin ile sen ayarla, bu kutsanmış sanatın kartlarını görünmeyen elinle hazırla böylece senin tarifsiz isminin şanı için gizlenmiş şeylerin doğru bilgisini elde edebilelim. Amen”
Alternatif olarak yüksek bir şuur ve arındırıcı parlak bir beyaz bir ışık tasavvur edilebilir.

“15” Kart Açılımı

Bu kitapta sunulan 15 kart açılımının, çok popüler olan Celtic Cross açılımından daha basit bir açılım düzeni vardır. Golden dawn okuma metodunda ters anlam kullanılmaz ama kartların arasındaki ilişkileri ve etkileri göz önünde bulundurulur. Kartların anlamları komşu kartları etkileyebildiği için, anlamlar birbirine bağlı bir bütün içinde değerlendirilir.
Çağrı ritüelinden sonra kartlar tamamen karıştırılır ve sonra 15 kart aşağıdaki şekilde gösterilen dizilim gibi sırasıyla dağıtılır.

15 Kart Açılımı
15 Kart Açılımı

Kart 1 Querent* kart , sorunun doğası ve başlıca etkileri. Bu oturumdaki kartın (kral, kraliçe, prens, prenses) pozisyonu bazen dominant bir davranışı veya querentin etkilendiği bir durumu ima eder.

(querent: tarotta querent, bakımı yapılan kişiyi ifade eden karttır. Örneğin ali, ayşenin tarot falına bakıyor ise 1 numaralı kart ayşe’nin querent kartıdır. Querent kelime olarak tam olarak kişi için kullanılmaz. Yani hem ayşe’yi hem de bir numaralı kartı ifade etmek için querent kelimesi kullanılır. Tam Türkçe bir karşılık bulamadığım için kitapta querent olarak bırakacağım)

Kart 2 ve 3’ün birinci kartla bağı vardır. Bu anahtar kartlar querentin kişiliğini ve durumunun veya şartlarının doğasını tanımlar.

Kart 13, 9, 5 ve 4, 8, 12 querentin üst sağ ve solundaki bu kartlar olabilecek potansiyel iki geleceği gösterir. Birbirlerini tamamladıkları durumda soldaki(13,9,5) kartlar sağdaki (4,8,12) kartların gelişimini veya nasıl gelişeceğini gösterir. Bu kartlar arasında neden sonuç ilişkisi aranır. Eğer aralarında çatışma veya zıtlık var ise sağdaki kartlar querent’in hayatının doğal akışında bir değişiklik olmadığı sürece bu kartların gösterdiği yönde olacağını gösterir. Querent bu gidişatı değiştirmek için bir eyleme geçmiyor ise ve hayatına etki edecek bir eylem yok ise bu kartların gösterdiği potansiyel gelecek daha olasıdır. Soldaki kartlar daha sonra ortaya çıkacak olası alternatif eylemleri gösterir.

Kart 6, 10 ve 14 Querent’in nasıl bir karar alması gerektiği konusunda yardımcı olabilir. Bu kartlar psikolojik temelleri ve konunun etkilerini göstermektedir. Sağ alt dizinde çıkan kartlar ile beraber yorumlanabilir. Bu yönde alacağı veya almayacağı kararların sonuçlarını sağ alt dizindeki kartlar aralarında anlam ilişkisi kurarak gösterir.

Kart 7, 11 ve 15 kaderini veya karmasını etkileyecek ne tür kuvvetlerin olduğunu, açılımı etkileyen enerjileri gösterir ve querent’in bu enerjilere olan adaptasyonunu gösterir. Bu manada bu kartlar tavsiye veren veya sol alt dizinde çıkan kartlar ile beraber neden sonuç ilişkisini gösterebilir.

Prensler ve kraliçeler günlük hayattaki gerçek kadınlar ve erkekler ile ilişkileri veya ilişkilerin konusunu gösterir. Şövalyeler yönlerine göre konunun geçmiş veya geleceğini veya gelecek olan yada ayrılacak olan anlamına gelebilir. Prensesler fikirleri gösterir veya düşünceleri yada konu hakkındaki görüşleri. Saray kartları genel olarak psikolojik durumu temsil eder.

Tarot kartlarını Crowley bir oyun gibi algılayarak kendi dizilimini ve nasıl oynanacağını göstermiştir. Bu oyunu oynayan okuyucudur, ister kendisi için isterse başkası için bu oyuna başvurabilir. Gerçekten de kartlar hayatı, 15 kartlık bir dizilimle kart oyununa döker. Bu dizilime biraz sihir katarsak kartlar canlanır geçmiş ve gelecek arasında bağ kurarak, olasılıkları gösterir. Okuyucu oluşabilecek binlerce olasılıktan doğru olanı seçerek okumaya başlar. Örneğin prensler iletişimi veya düşüncesizce verilen kararları veya bazen herhangi bir konu üzerinde karar vermede zorluk çekildiğini gösterir. Bu kartın diğer kartlar ve konumu ile belirlenir. Şövalyeler başlangıç veya devam etmek yada engelleri aşmak için gerekli gücü gösterebilir. Kraliçeler ve prensesler iç kontrolü, içerde saklanan planları yada bir oyun gibi bakarsak prensleri içerden yöneten kartlardır. Bir kartın arkasında saklanan kraliçe içerde saklananı oyunda dışa vurandır ve kraliçenin sessizce planlar kurarak içinde sakladığı şey, genellikle başarı ile sonuçlanacaktır.

Kartlar dağıtıldıktan sonra ilk olarak, grup olan kartlara veya majör kartlara bakılır. Asalar büyük bir enerjiyi gösterir; kupalar, sevgi, aşk ve duyguları, kılıçlar entelektüel konularla ilişkilidir; tılsımlar iş ilişkileri. Major bir kart işteki yüksek güçleri veya işyerindeki üstler ile olan ilişkileri gösterebilir. Saray kartları, sosyal ilişkileri, yeni başlangıçları, büyük enerjileri ve gücü veya dayanıklılığı gösterir. Bir kartı komşu benzer bir kart desteklediği zaman kartın anlamı güçlenir. Karşıt nitelikteki kartlar ise zayıflatır. Asalar, kupalar ile zıt veya düşman kartlardır. Kılıçlar ise asa ve kupalar ile dosttur. Asalar, kılıçları ve tılsımları tamamlar. İki zıt kart arasına düşen bir kart her ikisinden de etkilenir.

Major Arcana Kartlarının Anlamları

Aptal (The Fool)

Ruhsal konulardaki fikir ve düşünceleri temsil eder. Dünyevi konulardan uzaklaşma çabası veya ruhun aydınlanmadan önceki halini belirtir. Krişna, Harparkrat ve Dionysius ile ilişkilidir. Aslında kelime anlamı olarak aptallık olsa da belirttiği anlam manevi ilerleyişinden veya tanrıya yaklaşmasından dolayı aklını kaybetmiş dünyevi işlerden uzaklaşmış anlamındadır. Bu ruhani arayış maddiyattan uzaklaşma bazen maddi konularda, ortaya çıkacak aptallık, tuhaflık hatta çılgınlık gibi beklenmedik dürtüleri temsil eder.

Majisyen (The Magus)

Beceri. Bilgelik. Hüner. Esneklik. Zanaat. Kurnazlık. Hile. Hırsızlık. Bazen ezoterik bilgelik. Ticari işler. Anlayış veya öğrenmeye elindeki konularla müdahale. Querent’in her zamankinden ileriye gitmesi için gerekli olan enerjiyi simgeler. Bu enerji kartın özelliklerinde belirtilen türden bir enerjidir. Bu kart hermes ile ilişkillendirilir. Merküre tekabül eden yolu taç Keter ile Binah arasında, Aimha ve Elohim arasında bir bağ kurar. Majisyen bilgi toplayıp saklayan yaşam evi Binah’a aktaran zihindir. Yolun 12 sayısı Zodyağın sentezi ve Merkür’de gezegenlerin sentezini ima etmektedir.

Baş Rahibe (The Priestess)

Saflığı, yüce ve zarif etkisi ile konulara müdahaleyi, gelen değişimi veya değişime olanak sağlayacak dalgalanmaların artışını veya azalışını gösterir. Baş rahibe Venüs ve Aslan Yollarını kesen Kether’i Tifaret’e bağlayan uzun yolu idare eder. Ayrıca Majisyen ve Rahibe birleşik gelirse arayışın sonlandığını, şifayı, ilahi mükemmelliği temsil eder.

İmparatoriçe (The Empress)

Aşk. Güzellik. Mutluluk. Zevk. Başarı. Bereket. İyi şans. Merhamet. Zarafet. Nezaket. Etkilenerek; dağıtma, karışıklık, şehvet, tembellik. İmparatoriçe İsis’in bir yönünü; Doğanın yaratıcı ve pozitif tarafını ifade eder. Hilal, dolunay ve yarım ay tarafından simgelenen Mısır Üçlüsü İsis, Hathor ve Neftis’i Tarot’ta Baş Rahibe simgeler. İmparatoriçe İsis, ya hilali ya da Venüs’ü sembolü olarak alır. İsis ve Venüs aşkı verir.

İmparator (The Emperor)

Savaş, Zafer, Kalpleri Kazanma. Çekişme. Güç. Kararlılık. Özgünlük. Yönetme. Hırs. Enerji. Etkilenerek: Kibir, Megalomanlık, İhtiyatsızlık. İmparatoriçe pozitif dişi olduğu gibi imparatorda pozitif erildir. Mars ve koç burcunun sözcüsüdür.

Baş Rahip (The Hierophant)

İlahi bilgelik. İlham. Azim gücü. Zahmet. Dayanıklılık. Sebat. Öğretim. Üstlerinden yardım. Sabır. Uzlaşma. Barış. Kalbin İyilikle dolu olması. Baş Rahip, Baş Rahibenin karşılığıdır. Koç Mars evi ve güneşin güçlü olduğu burç olduğu gibi, Boğa da Venüs evi ve ayın güçlü olduğu burçtur. O erilin mistik yönlerini yansıtır. İmparator yapan olduğu gibi, o düşünendir. Bu kart sıkça üstatların gizli korumasını ima eder.

Aşıklar (The Lovers)

İlham. Sezgi. Zeka. Masumiyet. Cazibe. Güzellik. Aşk. Etkileri: Kendisiyke çelişki. İstikrarsızlık. Kararsızlık. Yüzeysellik. Aşık olma. Pratikte bu kart genelde duyarlı anlayış anlamına gelir.

Savaş Arabası (The Chariot)

Başarı. Zafer. Umut. İtaat. Sadakat. Sağlık. Başarı, buna rağmen bazen kalıcı değil. Etkileri: Geleneksel fikirlerinden beklenmedik vazgeçiş.

Adalet – Ayar (Adjustment)

Adalet. Denge. Ayarlama. Karar esnasında eylemden vazgeçme. Davalar, sınavlar, evlilikler, sözleşmeler, vb anlamlara gelebilir.

Keşiş (The Hermit)

İçsel aydınlanma. Tanrısal ilham. Bigelik. Tedbirlilik. İnziva.

Kader Çarkı (Fortune)

Kaderin değişimi, genellikle iyi yönde. Kısmet

Şehvet (Lust)

Cesaret, Güç, Enerji. Sihirli güç kullanımı mucize. Yaşam gücünün kontrolü. Büyük bir aşk ilişkisi

Asılmış Adam (The Hanged Man)

Bir kurban aracılığı ile ödeme. Adak. Yeni bakış açısı. Ceza. Zarar. Yenilgi. Başarısızlık

Ölüm (Death)

Dönüşüm. Değişim, gönüllü ya da gönülsüz, belki ani ve beklenmedik. Hayali ölüm. Bir şeyin yok olmasıyla serbest kalma, kurtulma.

Sanat (The Art, Alchemy)

Kuvvetlerin birleşimi. Gerçekleşme. Doğru hesaba dayalı eylem. Ekonomi. Yönetim. Ayrıntılı manevralar sonrasında başarı. Kaçış

Şeytan (The Devil)

Kör dürtü. Karşı konulmaz güç. Vicdansız. Hırs. Günaha sokma. Saplantı. Gizli bir plan. Zor iş. Dayanıklılık. Hoşnutsuzluk. Materyalizm. Kader.

Kule (The Tower)

Kavga. Savaş. Tehlike. İflas. Planların yok edilmesi. Hırs. Cesaret. Ani ölüm. Hapisten kaçmayı ve buna benzer tüm kaçışları ima eder.

Yıldız ( The Star)

Umut. Beklenmeyen bir yardım. İleriyi görme netliği. Ruhsal bir fikir. Etkilenerek: hayalcilik. Hayal kırıklığı.

Ay (The Moon)

Yanılsama. Aldatma. Şaşkınlık. Sahtelik. Gönüllü değişim. Etkilenerek: Histeri. Delilik.

Güneş (The Sun)

Şan. Kazanç. Zenginlik. Zafer. Zevk. Hakikat. Utanmazlık. Tezahürü. Kurtarma. Kibir. Vanity.

Yeni Çağ (The Aeon)

Kapanış. Çözüm. Kesin eylem.

Evren (The Universe)

Temel sorular. Sentezi. Gecikme. Tamamlama. Muhalefet. Eylemsizlik. Azim. Sabır. Kristalize düşünme.

Minör Arkana Kartlarının Anlamları

Asalar

Asaların Şövalyesi

Ateş grubundan ateş. Bir adamın aktiviteleri, cömertlik, çabukluk ve gurur. Zulüm, bağnazlık, alınganlık.

Asaların Kraliçesi

Ateş gurubundan su. Bir kadının uyarlanabilirliği, inatçı enerji, sakin otorite, cömert ama hoş görüşüz, cazibe gücü. İnatçılık. İntikam. Egemenlik.

Asaların Prensi

Ateş gurubundan hava. Genç bir adam, hızlı ve güçlü, düşüncesiz, sert, adaletli, asil ve mizah anlayışı ile cömert. Gururlu hoşgörüsüz, acımasız, korkak ve önyargılı.

Asaların Prensesi

Ateş grubundan toprak. Enerji dolu genç bir kadın. Kendine güvenen, zeki ve cüretkar, etkileyici sevgi veya öfke yada coşkulu. İnançsız, güvenilmez, yüzeysel, yapmacık, sığ, zalim.

Asaların Ası

Egemen. En yüksek formda ateş. Enerjinin gücü. Güç ve adaletin ahengi. Söz geçiren. Gözüpeklik. Cesaret. Şiddet. Huzursuzluk. Kargaşa. İnatçılık

Asaların Üçlüsü

Fazilet. Hazırlanmış güç. Mücadeleden sonra başarı. Gurur ve kibir. Umudun gerçekleşmesi. Kendini beğenme.

Asaların Dörtlüsü

Tamamlama. Mükemmellik. Uzlaşma. Rest. İncelik. Zeka. Bilgi ile gelen sonuç. Çok istenilen eylemden güvenilmez sonuçlar.

Asaların Beşlisi

Çekişme. Kavga. Dövüş. Rekabet. Zulüm. Şiddet. Şehvet. Arzu. Cömertlik veya aşırı harcama.

Asaların Altılısı

Zafer. Dengeli enerji. Aşk. Kazanç ve başarı. Çatışmanın ardından zafer. Etkilenerek: Küstahlık ve gurur.

Asaların Yedilisi

Onur. Mücadeleler. Küçük zaferler. Cesaretle engelleri karşılayacak. Küçük şeylerde zafer. Kavga.

Asaların Sekizlisi

Çabukluk. Konuşma. Işık. Elektrik. Yüksek hızda Enerji. Etkinlik. Yakınlaşan hedef. Haber. Mesaj. Gözüpeklik. Özgürlük. Aniden çıkan çok fazla zorluk.

Asaların Dokuzlusu

Kuvvet. Güç. Sağlık. Çatışma sonrası başarı. Muazzam bir güç. İyileşme, geri kazanım. Zaferi izleyen korku. Değişimle gelen istikrar.

Asaların Onlusu

Zulüm. Ruhsal kaynaklardan bağımsız kuvvet. Ateşin en yıkıcı yönü. Zulüm ve kötülük. Bencillik. Yalan. Baskı. İftira. Kötü niyet. Etkilenerek: Kendini feda ve cömertlik.

Kupalar

Kupaların Şövalyesi

Su grubundan ateş. Söz verme, taahhüt konularında bir adam. Sevimli ama pasif. Telaşlı çekici. Kolay vazgeçen, çabuk sönen. Hassas ama sığ. Şehvetli ama aylak, işsiz güçsüz, yalancı, depresyona ve uyuşturucu kullanmaya eğimli.

Kupaların Kraliçesi

Su grubundan su. Bir gözlemci, hayalperest, sakin, şairane romantik, hayal gücü kuvvetli ve yaratıcı, yardımsever ve iyi kalpli ama pasif. Diğer kartların etkilerinden kolay etkilenen.

Kupaların Prensi

Su grubundan hava. İnce ve kurnaz genç bir adam ama gizli zorba, şiddet duygularını saklayan, becerikli ve hünerli. Yoğun tutkulu, şehvetli maskesinin altında sakin bir sanatçı. Merhametsiz. Onun amaçları acımasız. Hırslı ve duygusuz.

Kupaların Prensesi

Su grubundan toprak. Genç bir kadın, son derece zarif, tatlı, sekse düşkün, cinsel arzusu yüksek, nazik, yardımsever, romantik ve hayalperest. Tembel, bencil, lükse düşkün, rahat bir kadın.

Kupaların Ası

Suyun gücünün kaynağı. Doğurganlık. Verimlilik. Güzellik. Zevk ve mutluluk.

Kupaların İkilisi

Aşk. Erkek ve kadın duygularının uyumu. Parlak sevinç. Coşku. Zevk. Sıcak dostluk. Samimiyet. Dikkatsizlik. Müsrif. Sıkıcı.

Kupaların Üçlüsü

Bolluk. Ruhsal verimlilik. Bereket. Misafirperverlik. Zevk. Şehvet. Pasif başarı. Aşk. İyilik. Ödül. Geçici bir zevk.

Kupaların Dörtlüsü

Lüks, şatafat, cinsel arzunun bitmesi, ayrılık, hazzın karışması ile endişe. Adaletsizlik. Cinsel zevkin kaynağının azalması ile gelen bozulma, terk etme, iktidarsızlık.

Kupaların Beşlisi

Hayal kırıklığı. Beklenmeyen bir rahatsızlık. Talihsizlik. Gönül yarası. Arkadaşların anlayışsız ve sert olması. İhanet. Kırgınlık. Üzüntü. Pişmanlık.

Kupaların Altılısı

Zevk. Refah. Zahmetsiz uyum. Hayatın kolaylaşması. Memnuniyet. Mutluluk. Başarı. Cinsel isteklerin yerine getirilmesi. İyileşmelerin başlaması. Haddini bilmez. Boşa çaba, beyhude. Nankör.

Kupaların Yedilisi

Yanılsama. Hayali bir başarı. Uyuşturucu bağımlılığı. Zehirlenme. Suçluluk. Yalan. Aldatmaca. Yerine getirilmemiş vaatler. Şehvet. Sevgi ve dostlukların bitmesi.

Kupaların Sekizlisi

Uyuşuk. Başarıdan uzaklaşma. Azalan ilgi. Geçici bir başarı. İstikrarsızlık. Sefalet. Uzakta maddi başarıdan yol açabilir geçicilik. Maddi başarıdan uzaklaşmaya neden olacak şeyler.

Kupaların Dokuzlusu

Mutluluk. Tamamlanan bir başarı. Zevk. Fiziksel rahatlık. Kibir, kendini beğenmişlik ve fazla hoşgörü.

Kupaların Onlusu

Memnuniyet. Zevk arayışı. İstenen sonuç. Başarı. Arabuluculuk. Cömertlik. İsraf. Aşırı müsamaha. Acıma. Sıkcı. Durgunluk.

Kılıçlar

Kılıçların Şövalyesi

Hava grubundan ateş. Aktif bir adam becerikli ve zeki. Sert ve cesur ama genellikle düşüncesizce hareket eden birisi. Karar vermekte aciz, zorba ve hilekar.

Kılıçların Kraliçesi

Hava grubundan su. Zarif ve ağırbaşlı bir kadın, algıları son derece kuvvetli, keskin bir gözlemci, zeki bir yorumcu, güzel konuşan ve son derece bencil. Kendine güvenen ve zarif. Ayrıca: Zalim, kurnaz, hilekar ve güvenilmez bir kadın. Yüzeysel olarak çekici.

Kılıçların Prensi

Hava grubundan hava. Entelektüel genç bir adam, fikirler ve tasarımlarla dolu, otoriter ve baskı yapmayı seven, son derece zeki ama kararsız. Anlaşılmaz veya güvenilmez. Kolay etkilenen, duyarlı. Etkilenerek: Sert, kötü niyetli, entrikacı, güvenilmez, fanatik.

Kılıçların Prensesi

Hava grubundan toprak. Genç bir kadın, acımasız ve kindar, zarar vermek için veya öc almak için mantığını kullanan, sert ve agresif, el becerisi yüksek. Etkilenerek: Kurnaz, cilveli ve manipülatif.

Kılıçların Ası

Havanın gücünün kaynağı Yardıma gelen güç. İyi veya kötü güç. Fetih. Etkinlik. Sorunlarla baş etme gücü. Sadece ceza.

Kılıçların İkilisi

İkili mizaç. Fedakarlık ve belalardan doğan dayanma gücü. Önemli anlaşmazlıklardan, çatışmalardan doğan barış, uzlaşı. Acılardan sonra zevk. Gerçek ve yalan. Kararsızlık. Duygu karmaşası.

Kılıçların Üçlüsü

Üzüntü. Melankoli. Mutsuzluk. Gözyaşı. Bozulma. Anlaşmazlık. Gecikme. Yokluk. Ayırma. Aldatmaca. İnanç. Dürüstlük.

Kılıçların Dörtlüsü

Düşmanlarla anlaşma, ateşkes. Üzüntüden dolayı dinlenmeye ihtiyaç. Savaştan sonra Barış. Kaygıdan, endişeden kurtulma. İyileşme. Mücadeleden sonra gelen değişim. Entelektüel otorite. Sözleşme

Kılıçların Beşlisi

Yenilgi. Zarar. Kötü niyet. Kin. İnat. Zayıflık. İftira. Başarısızlık. Kaygı, Yoksulluk. Şerefsizlik. Sorun. Matem. Beraberlik. Dedikodu. Her şeye burnunu sokma.

Kılıçların Altılısı

Bilim. Yönetici zeka. Emek. Çalışma. Mücadeleden sonra başarı. Zorluklardan geçiş. Gemi yolculuğu veya denizaşırı yolculuk. Etkilenerek: Öz-merkezlilik. Entelektüel kibir.

Kılıçların Yedilisi

Yararsızlık Dengesiz çaba. Kararsızlık. Boşuna çabalamak. Bitkinlik nedeniyle tamamlanmamış eksik başarı. Karadan yolculuk. Güvenilmez bir kişi.

Kılıçların Sekizlisi

Girişim. Yanlış yönlendirilen enerji. Önemli konularda ihmal. Sebat eksikliği. Öngörülmemiş kötü şans. Kısıtlama. Bazı alanlara büyük özen gösterirken diğer alanlara göstermeyip bozulması

Kılıçların Dokuzlusu

Zulüm. Zihinsel ızdırap. Umutsuzluk. Umutsuzluk. Endişe. Acı. Zarar. Hastalık. Kötü niyet. Yük. Zulüm. Yalan. Utanç. Etkilenerek: İtaat. Sadakat. Sabır. Fedakarlık.

Kılıçların Onlusu

Yıkım. Yanlış akıl yürütme. Ölüm. Başarısızlık. Bozulma. Zekilik. Güzel konuşan ama küstah kişi. Ruhsal, sanrılar akıbetin habercisi olabilir.

Tılsımlar

Tılsımların Şövalyesi

Toprak grubundan ateş. Bir çiftçi, çalışkan, zeki ve sabırlı. Biraz sıkıcı ve maddi şeyler ile meşgul yada dalgın. Etkilenerek: kıskanç, adi, somurtkan, para canlısı.

Tılsımların Kraliçesi

Toprak grubundan su. Hırslı bir kadın. Henüz sevecen ve iyi kalpli, cazibeli, çekingen, ürkek, pratik, sakin ve sessiz, evine bağlı. Etkilenerek: Donuk. Yalaka. Aptal. Kaprisli. Huysuz.

Tılsımların Prensi

Toprak grubundan Hava. Enerjik genç bir adam. Yetenekli bir yönetici, sebatlı bir çalışan, yetenekli ve işinin ehli, belki biraz sıkıcı veya donuk, biraz dinlere veya manevi olaylara şüpheyle yaklaşan, zor sinirlenen ama eğer sinirlenirse, acımasız olan.

Tılsımların Prensesi

Toprak grubundan toprak. Genç bir kadın, güçlü ve güzel, hayata gebe. O iyi kalpli, cömert, yardımsever ve çalışkan. Etkilenerek: Savurgan ve onuru için savaşan.

Tılsımların Ası

Toprağın gücünün kaynağı. Maddi kazanç. Güç. Emek. Servet. Memnuniyet. Materyalizm.

Tılsımların İkilisi

Değişim. Ahenk. Alternatif kazanç veya kayıp, zayıflık veya dayanıklılık, sevinç veya hüzün. Farklı meşguliyetler. Amaçsızca dolaşma, dalgınlık. Arkadaşların ziyareti. Hoş bir değişiklik. Hamarat ama güvenilmez.

Tılsımların Üçlüsü

Çalışma gayreti. İş. Mesleki işler, ticaret. Yapıcı. Maddi şeylerin artması. Büyüme. Projelerin başlaması. Etkilenerek: açgözlü, gerçekçi olmayan, dar kafalı, bencil.

Tılsımların Dörtlüsü:

Güç. Yasa ve düzen. Kazanılan para ve etkileri. Başarı. Derece. Egemenlik. Fiziksel beceri. Etkilenerek: Önyargı. Kıskançlık. Şüphe. Özgünlük eksikliği.

Tılsımların Beşlisi

Endişe. Şiddetli gerilme, stres. Durgunluk. Hareketsizlik. Mali kayıp. Profesyonel terslikler. Parasal kaygı. Yoksulluk. Etkilenerek: Emek. Gayrimenkul. İş zekası.

Tılsımların Altılısı

Başarı. Malzeme kazanç. Güç. Söz geçirme. Hayırseverlik. Geçici bir durum. Etkilenerek: Küstahlık. Zenginliği ile kibir. Aşırı harcama.

Tılsımların Yedilisi

Başarısızlık. Bitmemiş işler. Kârsız spekülasyon. Karşılanmamış amaçlar. Umutlar boş çıkması. Hayal kırıklığı. Çok çaba çok az kazanç. Etkilenerek: Gecikmeli büyüme. Saygıdeğer teşebbüsler.

Tılsımların Sekizlisi

İhtiyatlılık. Maddi işlerde zeka. Tarım. Yapıcılık. Beceri. Kurnazlık. Çalışkanlık. Etkilenerek: Açgözlülük. Alçaklık. Büyük resmi görmek için başarısızlık.

Tılsımların Dokuzlusu

Kazanç. Iyi şans. Miras. Artan servet.Etkilenerek: Kıskançlık, kayıp, israf.

Tılsımların Onlusu

Servet. Refah. Yaratıcılık. Yaşlılık. Etkilenerek: Tembellik. İlgisizlik. Akılda donukluk.

Kartlardaki sembolleri sırayla yayınlayacağım. Takipte kalın.

Simam Melammu

CEVAP VER

Lütfen yorum yapınız!
Lütfen buraya isminizi girin